Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl


STATUT SZKOŁY

Rozdział I  NAZWA SZKOŁY

§ 1

1. Gimnazjum Nr 1 w Kańczudze.
2. Siedzibą gimnazjum jest budynek położony w Kańczudze przy ul. Szkolnej 7 i Parkowej 2

§ 2

1. Szkoła używa pieczęci w pełnym brzmieniu:
Gimnazjum Nr 1 w Kańczudze
2. Szkoła używa stempla w pełnym brzmieniu:
Gimnazjum Nr 1 w Kańczudze,
37-220 Kańczuga ul. Szkolna 7
tel. (0-16) 6423117
NIP 794-15-50-713 REGON 650947437

Rozdział II  INNE INFORMACJE O GIMNAZJUM

§ 3

1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Rada Miejska w Kańczudze.
2. Nadzór pedagogiczny nad gimnazjum sprawuje Kurator Oświaty w Rzeszowie.
3. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata.
4. Struktura organizacyjna gimnazjum obejmuje klasy I-III.
5. Gimnazjum jest jednostką budżetową.
6. Gimnazjum może utworzyć klasy sportowe, językowe, informatyczne i integracyjne.
7. Obwód gimnazjum obejmuje miejscowości: Kańczuga, Łopuszka Mała, Niżatyce, Żuklin.
8. Gimnazjum czynne jest od godziny 700 do 2100, w tym sekretariat od 730do 1530. Zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z podziałem godzin. W godzinach popołudniowych i wieczornych odbywają się zajęcia pozalekcyjne uczniów oraz zajęcia sportowe grup zorganizowanych.
9. Dyrektor gimnazjum umożliwia całej społeczności szkolnej zapoznanie się ze statutem szkoły podczas:
a) posiedzenia Rady Pedagogicznej,
b) zebrania członków Samorządu Uczniowskiego,
c) zebrania Rady Rodziców,
d) w trakcie realizacji godzin wychowawczych i lekcji wiedzy o społeczeństwie,
e) w sekretariacie oraz na stronie internetowej.

Rozdział III  CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 4

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r., Konwencji Praw Dziecka, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ , a w szczególności:
1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:
a) realizację programów nauczania z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych,
b) wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem.
2) Umożliwia spotkania z ludźmi pracującymi w różnych zawodach, poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne, rozwija zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych.
3) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez:
a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
c) realizowanie programu wychowawczego gimnazjum, stanowiącego załącznik do niniejszego statutu,
d) ścisłą współpracę z rodzicami uczniów.
4) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum,
5) Zapewnia opiekę medyczną nad uczniami, sprawowaną przez higienistkę szkolną oraz zadaniowo przez lekarza.
6) Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
7) Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny poprzez:
a) włączanie młodzieży w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych,
b) wyrabianie szacunku dla symboli narodowych.

§ 5

1. Zadania gimnazjum wynikające z ustawy i aktów wykonawczych.
1) Gimnazjum umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a mianowicie:
a) gimnazjum organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii dla uczniów, których rodzice lub opiekunowie wyrażają takie życzenie w formie oświadczenia, złożonego w momencie rozpoczęcia nauki w gimnazjum, nie musi ono być ponawiane w każdym roku szkolnym, a na życzenie rodziców (opiekunów) może być zmienione,
b) gimnazjum ma obowiązek zorganizowania lekcji religii lub etyki dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy, natomiast dla mniejszej liczby uczniów lekcje religii lub etyki powinny być organizowane w grupie międzyklasowej,
c) uczniom nie objętym nauką religii, którzy wedle oświadczenia rodziców (opiekunów) pobierają naukę religii poza gimnazjum lub świadomie z niej rezygnują, w miarę potrzeby szkoła zapewnia opiekę lub zajęcia wychowawcze
d) uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują przez trzy kolejne dni zwolnienie z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych lub misji, jeżeli religia lub wyznanie do którego należą nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek,
e) w pomieszczeniach gimnazjalnych może być umieszczony krzyż.
2) Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez współpracę z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Przeworsku oraz innymi instytucjami wspierającymi rozwój i sukces edukacyjny ucznia.
Celem tej pomocy jest:
a) stymulowanie rozwoju, korygowanie wad, zaburzeń i deficytów rozwojowych,
b) wyrównywanie braków w opanowaniu podstaw programowych.
3) Pomoc psychologiczno - pedagogiczna obejmuje:
a) diagnozowanie środowiska ucznia,
b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie ich zaspokojenia,
c) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
d) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
e) podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego gimnazjum i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,
f) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów nauczycieli i rodziców,
g) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
h) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizacji przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
i) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
4) Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w gimnazjum jest organizowana w szczególności w formie:
a) porad dla uczniów udzielanych w rozmowach indywidualnych z pedagogiem szkolnym,
b) porad i konsultacji rodziców i nauczycieli z pedagogiem szkolnym.
5) Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
6) Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje dyrektor gimnazjum w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i radą pedagogiczną.
7) Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
b) określanie form i sposobów udzielania uczniom (w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami) pomocy psychologiczno - pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,
c) podejmowanie z udziałem rodziców i nauczycieli działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły,
d) wspieranie działań opiekuńczo - wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,
e) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
8) Szkoła sprawuje nadzór i opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez:
a) organizację nauczania zindywidualizowanego, dostosowanego do potrzeb i możliwości wychowanka,
b) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia posiadającego specjalistyczne orzeczenie lekarskie, dyrektor gimnazjum organizuje indywidualne, specjalne kształcenie, w którym nauczanie odbywać się będzie w oparciu o szczegółowe procedury i przepisy prawne, w ramach posiadanych środków finansowych, do czasu objęcia dziecka formą kształcenia specjalnego (wskazaną w specjalistycznym orzeczeniu) dyrektor gimnazjum na wniosek rodziców zapewnia dziecku realizację wskazań zawartych w orzeczeniu, dotyczących nauczania i opieki psychologiczno - pedagogicznej.
9) Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, organizując różnego typu koła zainteresowań oraz zajęcia pozalekcyjne.
10) Wszyscy uczniowie gimnazjum podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych pozostają pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczycieli prowadzących zajęcia, którzy zobowiązani są do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach,
b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu,
c) opracowania regulaminu w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (fizyka, chemia, technika, informatyka) i na sali gimnastycznej. Regulamin przygotowuje opiekun pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.
11) Szkoła sprawuje opiekę podczas zajęć poza terenem gimnazjum oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez gimnazjum wg następujących zasad:
a) każdy nauczyciel, organizujący jednostkę lekcyjną w terenie, zgłasza wyjście dyrektorowi gimnazjum, podając ilość uczestników wycieczki i czas jej trwania,
b) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 30 uczniami, jeżeli grupa nie korzysta ze środków lokomocji,
c) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 15 uczniami przy wyjściu (wyjeździe) poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły lub jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,
d) na udział w wycieczce organizowanej poza granicami gminy nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
e) wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia "Karty wycieczki",
f) kierownikiem wycieczki krajoznawczo - turystycznej powinien być nauczyciel, który posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.
12) Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczegółowej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.
13) Uczniowie lub ich rodzice mogą występować do dyrektora gimnazjum z wnioskami w sprawie powierzenia nauczycielowi obowiązków wychowawcy danego oddziału:
a) w przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń do pracy wychowawcy uczniowie lub ich rodzice mogą występować do dyrektora gimnazjum za pośrednictwem Samorządu Szkolnego lub Rady Rodziców o jego zmianę; wniosek taki wymaga poparcia co najmniej 2/3 uczniów lub rodziców danego oddziału,
b) dyrektor gimnazjum po sprawdzeniu słuszności zastrzeżeń może obowiązki wychowawcy powierzyć innemu nauczycielowi, a zmiana w zasadzie powinna nastąpić z końcem roku szkolnego.
14) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez:
a) wzajemną wymianę informacji o uczniu, jego zachowaniu, postępach w nauce, przyczynach ewentualnych trudności,
b) zapoznanie rodziców z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych,
c) uzyskiwanie przez rodziców rzetelnych informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia ich dzieci,
d) wyrażanie przez rodziców opinii na temat spraw dotyczących szkoły i nauczycieli,
e) pomoc szkole finansową, rzeczową, opiekuńczą i wychowawczą.
15) Realizacja wyżej wymienionych form współpracy odbywa się w ramach:
a) spotkań rodziców z nauczycielami, odbywanych co najmniej raz na kwartał,
b) indywidualnych rozmów,
c) wizyt domowych,
d) organizowanych imprez klasowych lub szkolnych,
e) informacji pisemnych przesłanych przez nauczycieli o danym uczniu, indywidualnych rozmów w każdym czasie (z wyjątkiem lekcji i dyżuru nauczyciela).

Rozdział IV  ORGANY GIMNAZJUM

§ 6

1. Organami gimnazjum są:
1) Dyrektor gimnazjum
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców
4) Samorząd Uczniowski.

§ 7

1. Gimnazjum kieruje dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zadania dyrektora gimnazjum:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
3) przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym organ prowadzący,
5) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej,
6) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
7) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum,
8) dysponuje środkami finansowymi,
9) opracowuje arkusz organizacyjny,
10) dba o powierzone mienie,
11) wydaje polecenia służbowe,
12) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
13) nadaje stopień awansu zawodowego dla nauczycieli kontraktowych,
14) realizuje pozostałe zadania z ustawy "Karta Nauczyciela",
15) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego,
16) reprezentuje gimnazjum na zewnątrz,
17) tworzy Radę Gimnazjum pierwszej kadencji,
18) współpracuje z Rada Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,
19) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,
20) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosownych wobec uczniów,
21) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
22) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
23) sporządza zakres czynności dla wicedyrektora, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.

§ 8

1. W gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem w zakresie realizacji statutowych zadań gimnazjum dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły, bez względu na wymiar czasu pracy.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział - z głosem doradczym - osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków Rady .
6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy gimnazjum,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum,
4) podejmowanie uchwał w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu,
5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum,
6) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora,
7) deleguje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
8) opiniuje tygodniowy podział godzin,
9) opiniuje projekt planu finansowego,
10) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału stałych prac i zajęć,
11) wykonuje kompetencje przewidziane dla Rady Gimnazjum zgodnie z art.52.2 ustawy o systemie oświaty.
12) opiniuje wnioski dyrektora gimnazjum w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
7. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1 członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzenia rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

§ 9

1. W gimnazjum działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
3. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa regulamin, który ustala między innymi: kadencję, tryb powołania i odwołania Rady Rodziców, organy Rady, sposób ich wyławiania i zakresu kompetencji, tryb podejmowania uchwał i zasady wydatkowania funduszy
4. Rada rodziców może występować do ryrektora i innych organów szkoły lub placówki, ogranu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz ogranu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki
5. Do kompetencji rady rodziców, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu a radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego szystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodzicow,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
4) opiniowanie szkolnego zestawu podręczników.

§ 10

1. W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "samorządem".
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
4. Do zadań samorządu należy:
1) rozwijanie demokratycznych form współdziałania nauczycieli i uczniów, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny,
3) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
4) przedstawianie dyrektorowi gimnazjum opinii i potrzeb uczniów, spełnianie rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej,
5) współdziałanie z dyrektorem gimnazjum w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych,
6) dbanie o mienie szkolne,
7) organizowanie pomocy uczniom, napotykającym na trudności w nauce,
8) rozstrzyganie sporów między uczniami (sąd koleżeński), zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi gimnazjum lub Radzie Pedagogicznej,
9) dbanie o dobre imię i honor gimnazjum.
5. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do:
1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach gimnazjum, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,
2) przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno - wychowawczego gimnazjum, wynikających z potrzeb i zainteresowań młodzieży,
3) wyrażania opinii, dotyczących problemów młodzieży,
4) udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzgimnazjalnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej,
5) współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży,
6) udziału przedstawicieli - z głosem doradczym - w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,
7) Wybierania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej,
8) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież,
9) wydawania opinii w sprawie pracy nauczyciela, na wniosek dyrektora gimnazjum.

§ 11

1. Dyrektor Gimnazjum, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski współdziałając ze sobą mają na celu dobro dziecka i szkoły, każdemu z tych organów zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji. Wszelkie sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane "wewnątrz gimnazjum".
2. Koordynatorem współdziałania organów gimnazjum jest dyrektor gimnazjum, który:
1) jako przewodniczący Rady Pedagogicznej wykonuje uchwały, o ile są zgodne z prawem oświatowym,
2) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący,
3) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto,
4) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet,
5) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami gimnazjum tj. Radą Rodziców,
6) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
7) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,
8) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie gimnazjum,
9) w swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu,
10) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków.

§ 12

1. Zasady rozwiązywania konfliktów.
1) W przypadku wytworzenia się konfliktu między uczniem a nauczycielem:
a) uczeń zgłasza zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,
b) przewodniczy Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem - opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,
c) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.
2) W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami gimnazjum lub wewnątrz niego, dyrektor gimnazjum jest zobowiązany do:
a) zbadania przyczyny konfliktu,
b) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami sporu.
3) Spory pomiędzy dyrektorem gimnazjum a innymi organami gimnazjum rozstrzyga, w zależności od jego przedmiotu, organ prowadzący gimnazjum albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Rozdział V  ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 13

Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 14

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku.
2. Arkusz organizacyjny gimnazjum zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny do dnia 30 maja danego roku.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 15

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów.
3. W przypadku oddziałów liczących nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 3, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego gimnazjum.
4. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.

§ 16

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Podstawową forma pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

§ 17

Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

§ 18

1. Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można w gimnazjum organizować klasy, przysposabiające do pracy zawodowej.
2. Klasę tę organizuje dyrektor gimnazjum za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy.
3. Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust. 1, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wyniki sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§ 19

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Biblioteka zajmuje pomieszczenie, które przeznaczone jest na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru i umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego.
3. Do zadań bibliotekarza należy:
1) opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej i czytelni,
2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
3) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,
4) organizowanie konkursów czytelniczych,
5) przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
6) współpraca z nauczycielami gimnazjum,
7) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,
8) zakup i oprawa książek.

Rozdział VI  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

§ 20

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3. Obsługę finansową-kadrową zapewnia organ prowadzący. Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko sekretarza szkoły, dla którego zakres czynności opracowuje dyrektor.

§ 21

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
2. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów.
3. Nauczyciel jest zobowiązany:
1) kontrolować systematycznie miejsce prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) uczestniczyć w szkoleniach z zakresu BHP, organizowanych przez zakład pracy,
3) przestrzegać przepisów statutowych,
4) zapoznać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
5) usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie,
6) egzekwować przestrzeganie regulaminów w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości .
7) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,
8) kontrolować na każdej lekcji obecność uczniów,
9) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,
10) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
11) dbać o poprawność językową uczniów,
12) stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
13) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
14) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
15) wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,
16) aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,
17) prawidłowo realizować programy nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach według jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizować zadania wyznaczone w planie pracy szkoły,
18) wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych oddziaływań.

§ 22

1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas, tworzą zespoły przedmiotowe.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez dyrektora gimnazjum, przewodniczący zespołu.
3. Do zadań zespołu m.in. należy:
1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów,
3) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4. Nauczyciele, prowadzący zajęcia w danym oddziale, tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

§ 23

1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest , by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w gimnazjum.
3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.

§ 24

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 powinien:
1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,
3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
4) współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Przeworsku,
5) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
6) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
7) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itp.,
8) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osobistej człowieka,
9) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce i zachowaniu ucznia,
10) powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym/rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem semestru,
11) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych/rocznych poprzez wpis do dziennika ucznia.
3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku i pedagoga szkolnego.

§ 25

1. W gimnazjum dopuszcza się możliwość utworzenia dwóch stanowisk wicedyrektorów.
1) warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie stanowisk ,
o których mowa wyżej, jest odpowiednia liczba oddziałów (minimum 12 na jednego wicedyrektora) oraz możliwości finansowe.
2. Zakres kompetencji dla wicedyrektora:
1) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,
2) przygotowuje projekty następujących dokumentów:
a) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
b) kalendarz imprez szkolnych,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
4) przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli,
5) wnioskuje do dyrektora w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,
6) prowadzi księgę ewidencji uczniów oraz kontroluje wypełnianie przez nich obowiązku szkolnego,
7) opracowuje materiały analityczne oraz ocenę, dotyczącą efektów kształcenia i wychowania,
8) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora gimnazjum.

Rozdział VII  UCZNIOWIE GIMNAZJUM

§ 26

1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
1) z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami,
3) w przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, o przyjęciu decyduje wyższa liczba punktów, uzyskanych przez ucznia z badania kompetencji po szóstej klasie.
2. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.
3. Na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

§ 27

1. Uczeń gimnazjum ma prawo:
1) być poinformowany o zakresie wymagań edukacyjnych i metod nauczania,
2) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów oraz z zachowania,
3) korzystać z zasad, dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,
4) do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
6) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
7) korzystania z pomocy doraźnej,
8) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
9) noszenia emblematu szkoły,
10) nietykalności osobistej,
11) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
12) korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
13) korzystania z pomocy stypendialnej, zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych,
14) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,przygotowywania sie do nich oraz odpowiedniego zachowania się w ich trakcie.
2) Rodzic (opiekun) zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajeciach edukacyjnych w terminie 7 dni od ustania przyczyny nieobecności w formie pisemnej tj. zaświadczenia lekarskiego lub własnej informacjiopisującej przyczynę nieobecnościdziecka.
a) uczeń może zostać zwolniony z pojedynczych goadzin w danym dniu po przedstawieniu pisemnej prośby rodzica.
b) w sytuacjach nagłych tj. choroby lub wydarzeń lusowych uczeń może być zwolniony z zajęć po telefonicznym kontakcie wychowawcy z rodzicem.
3) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
4) zmieniania obuwia przy wejściu do szkoły,
5) noszenia jednolitego stroju szkolnego określonego dla danego oddziału,
6) dbania o schludny wygląd,
7) niekorzysta w trakcie zajęć telefonów komórkowych (telefon powinien być wyłączony), urządzeń nagrywających i odtwarzających obraz lub dźwięk,
8) wystrzegania się szkodliwych nałogów,
9) naprawy wyrządzonej szkody materialnej,
10) przestrzega zasad kultury i norm współżycia szkolnego, dbania o honor i tradycje gimnazjum,
11) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
12) właściwego zachowania wobec nauczycieli, wychowawców, pracowników gimnazjum, oraz kolegów,
13) okazywania szacunku innym ludziom poprzez społecznie akceptowane formy.
2a. Zasady ubierania się na terenie szkoły.
1)Codziennym strojem ucznia jest ubranie, które ma schludny wygląd i nie zwraca uwagi swoim krzykliwym kolorem lub fasonem.
2) Na terenie szkoły uczeń przebywa w obuwiu zmiennym. Nie jest dozwolone obuwie na wysokiej podeszwie, wysokim obcasie, obuwie typu glany.
3) Uczeń powinien dbać o swój estetyczny wygląd przejawiający się czystością, odzieży oraz fryzury.
4) Zabrania się uczniom noszenia do szkoły wszelkiego rodzaju ekstrawaganckich ozdób.
5) Zabrania się podczas zajęć lekcyjnych oraz przerw między lekcyjnych noszenia czapek, chustek, szalików oraz rękawiczek.
6) Strój nie może być wyzywający.
7) Zabrania noszenia się ubrań odkrywających głęboki dekolt, plecy, ramiona, brzuch.
8) Zabrania się stosowania makijażu.
9) Dozwolona jest skromna biżuteria.
10) Zabrania się noszenia na terenie szkoły zbyt krótkich spodenek.
11) Zabrania się noszenia przez dziewczęta do szkoły spódnic mini.
12) Zabrania się noszenia przez uczniów kolczyków w nosie, innych częściach ciała z wyjątkiem uszu.
13) Galowym strojem uczniowskim jest:
a) dla chłopców wizytowa jasna koszula i ciemne spodnie,
b) dla dziewcząt wizytowa jasna bluzka, ciemna spódnica lub spodnie,
14) Uczeń ma obowiązek występowania w galowym stroju szkolnym w czasie następujących uroczystości:
a) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
b) na apelu podczas wystąpienia publicznego,
c) w czasie reprezentowania szkoły na zewnątrz(konkursy, olimpiady),
d) egzaminy gimnazjalne,
e) święta i uroczystości szkolne oraz państwowe.
3. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
2) wzorową postawę,
3) wybitne osiągnięcia,
4) dzielność i odwagę.
4. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
5. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów gimnazjum:
1) pochwała wychowawcy i opiekuna wobec społeczności szkolnej,
2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
3) dyplom,
4) nagrody rzeczowe,
6. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców gimnazjum.
7. Uczeń otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem, jeśli uzyskał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej średnią ocen z wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
8. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który spełnił warunki zawarte w ust. 7 oraz uzyskał z obu części egzaminu gimnazjalnego łącznie co najmniej 75 punktów.
9. Ustala się następujące rodzaje kar:
1) upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy,
2) upomnienie udzielone przez nauczycieli przedmiotów,
3) upomnienie udzielone przez pedagoga szkolnego,
4) upomnienie udzielone przez dyrektora gimnazjum,
5) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
6) obniżenie oceny z zachowania,
7) zakaz udziału w imprezach, wycieczkach szkolnych i zawodach sportowych,
8) przeniesie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły.
10. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołania się do Rady Pedagogicznej od kary w terminie dwóch tygodni od jej ogłoszenia, gdy:
1) nie było stosowane stopniowanie kar,
2) uczeń wykaże, że jest niesłusznie ukarany.
11. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, na wniosek dyrektora, uczeń może być przeniesiony przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie do innego gimnazjum, gdy ten:
1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia,
2) dopuszcza się częstych kradzieży,
3) wchodzi w kolizję z prawem,
4) stwarza zagrożenie nałogami dla innych uczniów (np. narkomania, alkoholizm),
5) permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum.

Rozdział VIII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 29

Regulaminy określające działalność organów gimnazjum, jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym.

§ 30

Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 31

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Sprawy nie ujęte w statucie regulują akty wykonawcze do ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty, a także decyzje i zarządzenia organu nadzorującego i prowadzącego szkołę.
3. Zarządzenia i regulaminy (o których mowa w statucie) są dostępne w sekretariacie gimnazjum.
4. Załącznikami do statutu są:
1) Szkolny System Oceniania,
2) Program Wychowawczy Szkoły.
5. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

§ 32

1. Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna.
2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.
3. Statut Gimnazjum zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 września 2007 r.