Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl


SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Szkolny System Oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum Nr 1 w Kańczudze.
2. Przepisów Szkolnego Systemu Oceniania nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
3. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

§ 2.

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 3.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania –załacznik 1;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 12 ust. 2 i § 13 ust. 3;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 4.

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów):
1) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3) skutkach ustalenia uczniowi oceny nagannej z zachowania.

§ 5.

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 6.

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 7.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 8.

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§ 9.

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§ 10.
1. Oceny bieżące ustala się według skali 1 – 6 z uwzględnieniem „+”, „-.”
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu oceny - według skali, z zastrzeżeniem ust. 3:
1) Skala ocen osiągnięć edukacyjnych,
a) celujący – 6,
b) bardzo dobry – 5,
c) dobry – 4,
d) dostateczny – 3,
e) dopuszczający – 2,
f) niedostateczny – 1.
2) Skala ocen z zachowania,
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne.
3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
5. Klasyfikacja roczna uczniów gimnazjum, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 12 ust. 2 i § 13 ust. 3.
6. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w następujących formach i terminie:
1) W przypadku przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich lub nagannych z zachowania w formie pisemnej na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej.
2) W przypadku przewidywanych ocenach pozytywnych zajęć edukacyjnych oraz zachowania w formie pisemnej lub ustnej na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej.
7. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć wniosek o ustalenie wyższej niż przewidywana semestralna (roczna) ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w przypadku spełnienia następujących warunków:
1) Średnia ocen cząstkowych z danego przedmiotu jest równa lub wyższa o 0,5 od oceny przewidywanej.
2) Uczeń posiada zaliczone wszystkie prace pisemne lub ćwiczenia na ocenę pozytywną w tym 75% prac na ocenę równą lub WYŻSZĄ od oceny o którą się ubiega z zastrzeżeniem pkt. 3.
3) W przypadku odwołania o oceny niedostatecznej prace pisemne lub ćwiczenia powinny być zaliczone w 50% co najmniej na ocenę dopuszczającą.
4) Uczeń lub jego rodzic(opiekun) zwróci się z pisemna prośbą do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
8. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują tryb uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana, który stanowi załącznik do przedmiowego systemu oceniania.
9. W przypadku uwzględnienia wniosku ucznia o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana nauczyciel informuje ucznia o zakresie programowym, który uczeń musi zaliczyć zgodnie z trybem o którym mowa w ust. 8.
10. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć wniosek o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena z zachowania w przypadku spełnienia następujących warunków:
1) Uczeń ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności.
2) Uczeń posiada następującą liczbę uwag negatywnych:
a) na ocenę wzorową - zero
b) na ocenę bardzo dobrą - jedną
c) na ocenę dobrą - trzy
d) na ocenę poprawną - pięć
e) na ocenę nieodpowiednią - siedem
3) Uczeń lub jego rodzic(opiekun) zwróci się z pisemna prośbą do nauczyciela wychowawcy nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej podając uzasadnienie. Uzasadnienie powinno odnosić się do kryteriów zawartych w Regulaminie Oceniania Zachowania.
11. Nauczyciele wychowawcy opracowują tryb uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana z zachowania.

§ 11.

1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

§ 12.

1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w § 10 ust. 1i 2.
2. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący - 6;
2) stopień bardzo dobry - 5;
3) stopień dobry - 4;
4) stopień dostateczny - 3;
5) stopień dopuszczający - 2;
6) stopień niedostateczny - 1,
z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 13.

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w § 10 ust.2.
3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne,
z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnegoalbo indywidualnegonauczania lub opini publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwale o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczna, ocenę klasyfikacyjna, zachowania.
8. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganna, roczna, ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

§ 14.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 15.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

§ 16.

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 17.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 i § 17.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 17.

§ 17.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 18.

1. Uczeń otrzymuje gimnazjum promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 13 ust.7 i 8 i §19 ust. 9.
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem z zastrzeżeniem pkt. 1.
1) Uczniowi który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię lub etykę, do średniej ocen o której mowa w ust. 2, wlicza się także rocze oceny uzyskane z tych zalęć.
3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr), z zastrzeżeniem § 19 ust. 9.

§ 19.

1. Uczeń gimnazjum, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - w ostatnim tygodniu ferii zimowych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr), z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 20.

1. Uczeń kończy gimnazjum:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego z zastrzeżeniem § 13 ust.7 i 8.
2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania z zastrzeżeniem pkt1.
1) Uczeń który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

EGZAMIN GIMNAZJALNY

§ 21.

W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:
1) w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;
2) w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka nowożytnego. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, uczniowie przystępują począwszy od roku szkolnego 2008/2009.
Ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym".

§ 22.

Informator, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy, zawierający w szczególności opis zakresu odpowiednio sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, a także przykładowe zadania, jest ogłaszany nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.

§ 23.

1. Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją Centralną".

§ 24.

1. Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza), na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, z tym że:
1) w przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego - nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.
4. Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.
5. Uczniowie (słuchacze) chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

§ 25.

1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
2. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

§ 26.

1. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia i trwa 120 minut, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dla uczniów (słuchaczy), o których mowa w § 24 ust. 1, czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 60 minut - każda część egzaminu gimnazjalnego.

§ 27.

1. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń (słuchacz) pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów (słuchaczy).
2. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

§ 28.

1. Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
2. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie (słuchacze) nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi (słuchaczowi) na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia (słuchacza) z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
3. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie (słuchacze), przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
4. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom (słuchaczom) nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

§ 29.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza) lub jeżeli uczeń (słuchacz) zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom), przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia (słuchacza) i przerywa egzamin gimnazjalny. Informację o unieważnieniu pracy ucznia (słuchacza) i przerwaniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego zamieszcza się w protokole.

§ 30.

1. Uczeń (słuchacz), który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
2. Uczeń (słuchacz), który nie przystąpił egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia albo słuchaczem.

§ 31.

Szkolny System Oceniania wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum Nr 1 w Kańczudze

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA

1. W Gimnazjum Nr 1 w Kańczudze obowiązuje sześciostopniowa skala ocen zachowania, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Skala ta obejmuje cztery oceny pozytywne:
a. wzorową,
b. bardzo dobrą,
c. dobrą,
d. poprawną,
oraz dwie oceny obniżone, negatywne:
e. nieodpowiednią,
f. naganną.
2. Oceny zachowania ucznia dokonuje się w siedmiu aspektach, które charakteryzują ucznia w opinii wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów:
a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c. dbałość o honor i tradycje szkoły;
d. dbałość o piękno mowy ojczystej;
e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
g. okazywanie szacunku innym osobom.
3. Ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń, który:
a. w zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia: jest w szczególny sposób zaangażowany w realizację obowiązków szkolnych, w swoich działaniach stosuje się zawsze do wymagań stawianych przez nauczycieli, wywiązuje się z obowiązków związanych z życiem klasy i szkoły, przejawia zaangażowanie społeczne poprzez samorządność uczniowską, frekwencja nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń (nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień), rozwija swoje indywidualne zainteresowania i uzdolnienia, systematycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresowań, posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne i inne, dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i ubrany stosownie do sytuacji, nie stosuje się do zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły (max 2x razy w semestrze),nie stosuje przesadnego makijażu, nie farbuje włosów, przejawia poczucie odpowiedzialności i sumienności, zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, pisanie sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień), rzetelne wywiązuje się z powierzonych oraz dobrowolnie podejmowanych prac i zadań, przestrzega statutu szkoły, regulaminów, zarządzeń obowiązujących w szkole.
b. w zakresie postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: uczeń wykazuje własną inicjatywę w organizowaniu działań przynoszących pożytek społeczności klasowej i szkolnej, jest zawsze chętny do współpracy w realizacji inicjatyw innych uczniów i nauczycieli, w codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością w stosunkach międzyludzkich, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, pomaga kolegom zarówno w nauce jak i innych sprawach życiowych, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu klasowego, szkoły, samorzutnie organizuje pomoc dla innych, jest taktowny, wykazuje odwagę cywilną. Uczeń nie posiada uwag negatywnych.
c. w zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły: uczeń przejawia dumę z dziedzictwa tradycji ideowej szkoły, przestrzega świąt klasowych i szkolnych, prezentuje kulturę ubioru, dba o budowanie więzi życzliwości i solidarności, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, dba o dobre imię i honor szkoły, kieruje się szlachetnymi motywami postępowania, jest zainteresowany tradycjami w szkole, chętnie bierze udział w rywalizacjach międzyszkolnych, jest pod każdym względem uczciwy.
d. w zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej: uczeń prezentuje wysoką kulturę słowa, gestu podczas dyskusji, wypowiedzi ustnych i pisemnych, dba o wzbogacenie języka ojczystego, potrafi właściwie komunikować się, stosuje zawsze zwroty grzecznościowe, nie stosuje wulgaryzmów, chętnie reprezentuje szkołę podczas konkursów literackich.
e. w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób: uczeń dba o zachowanie bezpieczeństwa własnego i innych osób, jest współodpowiedzialny za bezpieczeństwo i wizerunek szkoły jako bezpiecznej, reaguje na przemoc szczególnie wobec słabszych, przejawia życzliwość i pomoc wobec młodszych, reaguje na zagrożenia wynikające ze stosowania środków psychoaktywnych, czuwa nad niedopuszczeniem występowania zjawisk patologicznych na terenie szkoły i poza nią wśród uczniów, potrafi sensownie spędzić wolny czas, dba o zdrowie, sprawność fizyczną, jego postawa ma wpływ na ograniczenie i eliminowanie zachowań negatywnych.
f. w zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią: uczeń jest nienagannie grzeczny, zachowuje się przykładnie, przestrzega zasad kulturalnego zachowania się podczas lekcji, przerw śródlekcyjnych, w relacjach z nauczycielami, rówieśnikami, pracownikami szkoły, kulturalne spożywanie posiłków, jego zachowanie świadczy o umiejętności konstruktywnego kontaktowania się z ludźmi, dba o racjonalne spędzanie czasu wolnego w szkole i poza nią podczas: dyskotek, ognisk, biwaków, wycieczek, turnusów zielonej szkoły, zawodów sportowych, SKS, przedmiotowych kół zainteresowań, apeli.
g. w zakresie okazywania szacunku innym osobom: uczeń szanuje godność własną i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek do mienia publicznego, prywatnego, do pracy swojej i innych, przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych, przejawia akceptację dla drugiego człowieka, okazuje szacunek poprzez kulturę gestu, słowa, przejawia otwartość na drugiego człowieka, „inność”, tolerancję, jest gotowy do poświęceń.
Nie stwierdzono nałogów. Zachowanie ucznia w każdej dziedzinie może służyć jako wzór innym uczniom.
4. Ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który:
a. w zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia: w sposób nienaganny wywiązuje się z zadań dydaktyczno-wychowawczych, zawsze starannie i solidnie wykonuje polecenia nauczyciela, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, dba o schludny strój i zachowanie higieny, nie stosuje się do zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły (max 4x razy w semestrze),nie stosuje przesadnego makijażu, nie farbuje włosów, aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań, rozwija swoją wiedzę w zakresie przedmiotów edukacyjnych, przestrzega statutu szkoły, regulaminów, zarządzeń obowiązujących w szkole, wszystkie godziny ma usprawiedliwione.
b. w zakresie postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: uczeń postępuje uczciwie, reaguje na przejawy zła, pomaga w przygotowaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych, nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach, jest zaangażowany w prace na rzecz zespołu klasowego i szkoły, sporządza gazetki szkolne i klasowe. Uczeń nie posiada uwag negatywnych.
c. w zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły: uczeń dba o honor i tradycje szkoły, godnie reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje się moralnymi wartościami postępowania, przestrzega tradycji szkolnych, przygotowywanych świąt patronalnych i innych, prezentuje kulturę ubioru, dba o prawidłowe więzi międzyludzkie oraz wizerunek szkoły.
d. w zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej: uczeń przejawia kulturę słowa w wyrażanych wypowiedziach, dyskusjach, dba o wzbogacenie zasobu własnego słownictwa, stosuje prawidłowe komunikaty, zwroty grzecznościowe. Nie stosuje zwrotów wulgarnych w mowie.
e. w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób: uczeń jest współodpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, reaguje na przejawy przemocy, zagrożenia związane z używaniem środków odurzających, przestrzega zasad zdrowego stylu życia.
f. w zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią: uczeń zawsze stosuje wymagane zwroty grzecznościowe, potrafi godnie zachować się podczas lekcji, przerw, uczestnictwa w konkursach, wyjazdach okolicznościowych, prezentuje wysoką kulturę zachowania.
g. w zakresie okazywania szacunku innym osobom: uczeń szanuje godność osobistą własna i innych osób, jest odpowiedzialny za swoje czyny i słowa, tolerancyjny, potrafi panować nad emocjami, taktowny, życzliwie usposobiony, podmiotowo traktuje inne osoby.
Nie stwierdzono nałogów. Zachowanie ucznia w każdej dziedzinie może być przykładem dla uczniów.
5. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a. w zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia: w miarę swoich możliwości w sposób nienaganny wywiązuje się z zadań związanych z nauką ze wszystkich zajęć edukacyjnych, starannie wykonuje polecenia nauczyciela, pozytywnie reaguje na zwrócone uwagi, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, dba o schludny wygląd i zachowanie higieny, nie stosuje się do zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły (max 6x razy w semestrze), niestosuje przesadnego makijażu, nie farbuje włosów, rozwija swoją wiedzę w zakresie przedmiotów edukacyjnych. Przestrzega statutu szkoły, regulaminów i zarządzeń.
b. w zakresie postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: uczeń aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, przejawia dobrą wolę w tym względzie, postępuje uczciwie, reaguje na zachowania nieprawidłowe, pomaga kolegom i koleżankom.
c. w zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły: uczeń przestrzega tradycji szkolnych, reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje się pozytywnymi wartościami postępowania, dba o dobre oblicze szkoły.
d. w zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej: uczeń przestrzega zasad kulturalnych wypowiedzi, stosownie wypowiada się, stosuje zwroty grzecznościowe. Nie stosuje wulgarnego słownictwa.
e. w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób: uczeń potrafi zadbać o bezpieczeństwo, reaguje w razie potrzeby na zagrożenia (przemoc, środki psychoaktywne) oraz inne nieprawidłowe zachowania, dba o przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia.
f. w zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią: uczeń przejawia pozytywne zachowanie, podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, stosuje obowiązujące normy prawidłowego zachowania się.
g. w zakresie okazywania szacunku innym osobom: uczeń godnie odnosi się do samego siebie i innych osób, przejawia odpowiedzialność w postępowaniu i reagowaniu, swoją postawą okazuje szacunek.Nie stwierdzono nałogów.
6. Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który:
a. w zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia: zdarzają się uczniowi sporadyczne uchybienia w przestrzeganiu statutu szkoły, regulaminów, zarządzeń, ale zastosowane działania wychowawcze przynoszą poprawę, drobne niedociągnięcia nie wynikają ze złej woli, zdarzyło się uczniowi, że czasami opuszczał lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźniał się: łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych wynosi nie więcej niż 10 godzin, łączna liczba spóźnień wynosi nie więcej niż 10, nie stosuje się do zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły (max 10x razy w semestrze). Uczeń uzupełnia swoją wiedzę do poziomu niezbędnego do uzyskiwania pozytywnych ocen, zdarzyło się, że uczeń nie dotrzymał ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązał się z powierzonych mu prac i zadań, rzadko podejmował zobowiązania dobrowolnie.
b. w zakresie postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: uczeń nie zawsze angażuje się w życie klasy i szkoły, ale nie wykazuje złej woli w tym względzie, sporadycznie zdarzyło się, że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w relacjach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, odmówił pomocy kolego lub innym osobom.
c. w zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły: uczeń pozytywnie odnosi się do tradycji szkoły , swoją postawą nie uchybia godności jej imienia, odnosi się pozytywnie do wartości związanych z honorem i symbolami szkoły.
d. w zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej: uczeń posługuje się poprawnym językiem, właściwie komunikuje się z ludźmi, zdarzają się drobne uchybienia w przestrzeganiu zasad kulturalnego wypowiadania się lub stosowania przez ucznia prawidłowych zwrotów grzecznościowych, które nie maja charakteru stałego. Nie stosuje słów obraźliwych oraz wulgaryzmów.
e. w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób: uczeń przejawia zadowalające zachowanie w przestrzeganiu bezpieczeństwa własnego i innych, nie zachowuje biernej postawy na pojawiające się zagrożenia.
f. w zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią: uczeń zachowuje się w sposób nie budzący zastrzeżeń, zdarzyło się, że nie zapanował nad emocjami, czasami występują drobne uchybienia, które nie mają charakteru stałego.
g. w zakresie okazywania szacunku innym osobom: zdarzyło się, że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w relacjach międzyludzkich, nie okazał szacunku innym, nie zareagował na ewidentny przejaw negatywnej postawy moralnej.Nie stwierdzono nałogów.
7. Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który:
a. w zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia: uczeń nie wypełnia systematycznie obowiązków uczniowskich, tj. odrabianie lekcji, wagarowanie, spóźnianie się na zajęcia szkolne, nie wypełnianie obowiązków dyżurnego, nie wywiązywanie się z deklaracji i zobowiązań, nagminnie nie stosuje się do zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły (powyżej 10x razy w semestrze), spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia: łączna liczba spóźnień wynosi ponad 10 godzin ale nie więcej niż 20, łączna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności nie przekracza 20 godzin, uczeń nie rozwija własnych zainteresowań i uzdolnień, nie pracuje nad pozyskaniem choćby przeciętnych wyników w nauce, zdarza się uczniowi, że bywa niestosownie ubrany lub nie dba o przestrzeganie zasad higieny, zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wywiązuje się ze złożonych zobowiązań, pomimo deklaracji i zapewnień. Uczeń często narusza statut szkoły, regulaminy, zarządzenia obowiązujące w szkole.
b. w zakresie postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: uczeń nie angażuje się w życie klasy i szkoły, nie podejmuje w ogóle współpracy, nie kieruje się jej dobrem, nie postępuje uczciwie.
c. w zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły: uczeń poprzez swoją postawę negatywnie odnosi się do tradycji szkoły, godnie jej nie reprezentuje.
d. w zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej: zdarza się, że uczeń używa wulgarnego słownictwa, nie stara się o zachowanie kulturalnych form wypowiedzi, zwrotów grzecznościowych, przejawia zaburzenia prawidłowego komunikowania się.
e. w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób: uczeń nie dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zachowuje obojętną postawę wobec przejawów zła, często przebywa w towarzystwie rówieśników przejawiających negatywne postawy, stosuje substancje odurzające (papierosy, alkohol i inne).
f. w zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią: zdarza się, że uczeń zachował się nietaktownie, użył wulgarnego słownictwa, nie panuje nad emocjami, przejawia zachowanie aroganckie, nadmierny tupet, nie potrafi godnie zachować się w szkole i poza nią, nie zachowuje kulturalnych form grzecznościowych, mówi nieprawdę.
g. w zakresie okazywania szacunku innym osobom: uczeń zachowuje się nietaktownie, nie okazuje szacunku innym osobom, jego postawa moralna i społeczna nie jest pozytywna, przejawia zachowania świadczące o braku szacunku.
8. Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który:
a. w zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia: notorycznie nie wypełnia obowiązków uczniowskich, nagminnie nie odrabia lekcji, wagaruje,, rażąco narusza statut, regulaminy i zarządzenia obowiązujące w szkole, świadomie lekceważy przyjęte na siebie zobowiązania, nagminnie spóźnia się na zajęcia, opuszcza szkołę w trakcie zajęć bez poinformowania nauczycieli, wagaruje, nie jest w ogóle zainteresowany rozwojem indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, ani pozyskiwaniem pozytywnych ocen nauczania, jest zwykle niestosownie ubrany, nie dba o higienę, nie reaguje na zwracane prze nauczyciela uwagi dotyczące zasad przestrzegania higieny, zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych prac, zadań, nie wywiązuje się ze zobowiązań, nie zmienia obuwia.
b. w zakresie postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: postępowanie ucznia sprzeczne jest z zasada uczciwości, toleruje przejawy zła, unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób, nie wykazuje pozytywnej inicjatywy, nie respektuje żadnych zasad współżycia społecznego oraz przyjętych norm moralnych.
c. w zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły: uczeń nie jest zainteresowany dbaniem o tradycje i honor szkoły, przejawia negatywną postawę wobec szkoły, wszedł w konflikt z prawem.
d. w zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej: uczeń zwykle używa wulgaryzmów, nie stara się o zachowanie kulturalnych form wypowiedzi, nie potrafi poprawnie komunikować się z innymi, stosuje zaczepki słowne, fizyczne i inne.
e. w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób: uczeń obojętny jest wobec dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, nie reaguje na ewidentne przejawy zła, tj. bójki, niszczenie mienia szkoły i innych osób, zastraszanie, wyłudzanie pieniędzy, stosuje substancje odurzające (papierosy, alkohol i inne).
f. w zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią: uczeń jest zwykle nietaktowny, arogancki, prezentuje następujące zachowania: agresję słowną, fizyczną, notoryczne kłamstwa, nadmierny tupet, nie radzi sobie z negatywnymi emocjami, przejawia wybuchy złości.
g. w zakresie okazywania szacunku innym osobom: uczeń zwykle nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności, postawa moralna i społeczna ucznia budzi poważne zastrzeżenia wychowawcze. Szczególna okolicznością obciążającą w przypadku występowania powyższych nieprawidłowości jest manifestowany brak poczucia winy i skruchy.
Pozytywne przejawy zachowania ucznia, które mogą decydować o podwyższeniu oceny zachowania:
- udział w konkursach poza szkolnych i zajmowanie czołowych miejsc,
- udział w konkursach szkolnych i zajmowanie czołowych miejsc,
- udział w zawodach sportowych,
- aktywne sprawowanie funkcji w szkole,
- aktywne sprawowanie funkcji w klasie,
- praca na rzecz szkoły,
- praca na rzecz klasy,
- świadczenie pomocy koleżeńskiej w nauce,
- przejawianie inicjatywy,
- aktywny udział w pracach kół zainteresowań i organizacji,
- frekwencja wynosi 100% obecności,
Do dyspozycji wychowawcy inne osiągnięcia ucznia.
Negatywne przejawy zachowania ucznia, które mogą decydować o obniżeniu oceny zachowania:
- nie wykonywanie poleceń nauczycieli,
- złośliwe przeszkadzanie na lekcji,
- aroganckie zachowanie się wobec nauczycieli i innych osób,
- niewłaściwe wykonywanie obowiązków dyżurnego,
- stosowanie zaczepek słownych lub fizycznych wobec innych,
- wszczynanie bójek,
- wulgarne wypowiadanie się,
- kłamanie , oszukiwanie,
- niszczenie mienia szkoły i innych osób,
- kradzieże,
- zastraszanie wyłudzanie pieniędzy,
- zaśmiecanie otoczenia i niszczenie przyrody,
- opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia,
- częste spóźnianie się na lekcje,
- wagarowanie,
- nie wykonywanie zobowiązań,
- palenie papierosów,
- picie alkoholu,
- używanie środków odurzających,
- nie zmienianie obuwia,
Do dyspozycji wychowawcy inne zachowania negatywne ucznia.
Ocenę z zachowania wystawia wychowawca według wymienionych kategorii oraz przejawów pozytywnego i negatywnego zachowania ucznia. Szczegółowe ustalenia dotyczące kategorii zachowania, ustala wychowawca z uczniami oraz z rodzicami na podstawie wewnętrznego kontraktu. Regulamin wewnątrzszkolny oceniania uczniów Gimnazjum Nr 1 w Kańczudze wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.