Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl


PLAN PROFILAKTYKI


WSTĘP

      Przez profilaktykę rozumie się proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz nabywanie umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. Szkolny program profilaktyki uzależnień został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. Opiera się na programie wychowawczym szkoły. Zadania profilaktyczne, które będą realizowane w szkole wynikają z diagnozy badającej sytuację wychowawczą szkoły oraz obserwacji zachowań uczniów, a także dotychczasowych działań profilaktycznych.

      Zadania zawarte w niniejszym programie profilaktyki oparte zostały na rozwijaniu umiejętności życiowych, umożliwiających dobre samopoczucie, właściwe relacje z innymi oraz zachowania sprzyjające zdrowiu:
I. umiejętności interpersonalne,
II. umiejętności określenia samoświadomości,
III. umiejętności budowania własnego systemu wartości,
IV. umiejętności podejmowania decyzji,
V. umiejętności radzenia sobie ze stresem.

      Szkoła jest miejscem profilaktyki pierwszorzędowej, która ma wzmacniać elementy osobowości. W działaniach profilaktycznych należy koncentrować się na:
- ograniczaniu lub eliminowaniu wpływu czynników zwiększających ryzyko używania środków uzależniających,
- na wzmacnianiu działania czynników chroniących przed ich używaniem.

      Najczęstsze motywy podejmowania zachowań problemowych przez uczniów:
- brak kontaktu z rodzicami,
- brak reakcji ze strony dorosłych,
- bunt i przekora wobec dorosłych,
- nuda, lenistwo,
- chęć znalezienia miejsca w grupie i zaimponowania jej,
- odreagowanie emocji,
- brak umiejętności radzenia sobie z problemami życiowymi.

      Program został opracowany celem skutecznego eliminowania zachowań ryzykownych, wskazuje działania wzmacniające, tzw. czynniki chroniące. Najistotniejsze czynniki chroniące to:
- silna więź emocjonalna z rodziną,
- zainteresowanie nauką szkolną,
- poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych, przynależność do pozytywnej grupy,
- właściwe gospodarowanie czasem.

CELE PROGRAMU

Celem programu jest:
- profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją,
- podniesienie świadomości społeczeństwa ludzi dorosłych na temat zagrożeń w rozwoju dzieci i młodzieży,
- integracja działań całego środowiska lokalnego na rzecz zapobiegania patologiom społecznym i demoralizacji.

UCZNIOWIE

1. Cel: Obserwacja i analiza zachowań i postaw uczniów klas gimnazjalnych.
Zadania programu: Pomoc uczniom klas pierwszych gimnazjalnych w adaptacji do nowego środowiska:
- zajęcia integracyjne dla klas pierwszych,
- rozmowy indywidualne,
- badania ankietowe.

2. Cel: Troska o rozwój intelektualny uczniów.
Zadanie: Programy dostosowane do potrzeb uczniów na podstawie opinii PPP, zaświadczeń lekarskich.

3. Cel: Wychowanie zdrowotne:
- troska o zdrowie uczniów,
- rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów.
Zadanie:
- Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia,
- współpraca z pielęgniarką szkolną,
- edukacja prozdrowotna: pogadanki, gazetki,
- zajęcia pozalekcyjne.

Zajęcia wyboru dalszej drogi życiowej dla uczniów klas III gimnazjum:
- spotkania z dyrektorami, nauczycielami, młodzieżą klas ponadgimnazjalnych,
- wycieczki do zakładów pracy, szkół ponadgimnazjalnych (dni otwarte).

4. Cel: Pomoc psychologiczno- profilaktyczna.
a) Godziny wychowawcze poświęcone tematom:
- nauki asertywności,
- sztuki bycia sobą,
- umiejętności radzenia sobie ze stresem, gniewem, hamowanie agresji,
- przemoc,
- zapoznanie uczniów z zasadami współżycia społecznego, dokumentami dotyczącymi praw człowieka, ucznia.
b) Przygotowanie gazetki profilaktycznej o charakterze ostrzegawczym:
- najważniejsze telefony, informacje, instytucje wspomagające rodzinę.
c) Prowadzenie różnych form uświadomienia o zagrożeniach zdrowia i życia, promowanie zdrowego stylu życia:
- spotkania ze specjalistami,
- konkurs na plakat pt. „Walka z nałogiem”.
d) Włączanie uczniów w akcje ogólnokrajowe:
- Dzień bez papierosa- 31.X,
- Światowy Dzień Walki z AIDS- 1.XII,
- Dzień niepełnosprawnych.
e) Zapobieganie chorobom i nałogom:
- pogadanki,
- zajęcia warsztatowe.
f) Przestrzeganie i uświadamianie:
- zajęcia warsztatowe:
  - z profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania agresji i przemocy,
  - ukazywanie skutków różnych nałogów i zapewnienie pomocy interwencyjnych grupie młodzieży podczas zajęć warsztatowych uczniów, pomocy indywidualnej.
- Pomoc instytucjonalna poza szkołą:
  - pomoc specjalistyczna dla grupy młodzieży szczególnego ryzyka CPR- Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i inne.

RODZICE

1. Cel:
a) Uświadomienie rodzicom zagrożeń w rozwoju młodego pokolenia.
b) Spotkania z rodzicami poświęcone zagrożeniom młodzieży:
- przestępczością,
- narkomanią,
- AIDS,
- agresją i przemocą.
c) Wskazanie instytucji, w których szukać mogą pomocy.

2. Cel: Współpraca z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze w szkole.
Zadanie: Organizowanie spotkań cyklicznych, systematycznych z rodzicami tych uczniów w celu usuwania błędów, osłabienia negatywnych wpływów ze strony rodziców (porady, konsultacje).

3. Cel: Wspieranie rozwoju uczniów mających trudności w nauce i inne.
Zadanie: Spotkania indywidualne z rodzicami:
- wsparcie moralne dla rodziców,
- pomoc materialna,
- pomoc w załatwieniu różnych spraw w urzędach lub placówkach pomocniczych uczniom i rodzicom.

4. Cel: Kształtowanie w rodzicach poczucia odpowiedzialności, przynależności do szkoły.
Zadanie: Zachęcanie rodziców do organizowania wspólnych klasowych imprez, wycieczek szkolnych, kiermaszów, aukcji, integracyjnej zabawy karnawałowej (rodzice, nauczyciele).

5. Cel: Zapewnienie obiegu informacji pomiędzy pracownikami gimnazjum i rodzicami.
Zadanie:
- Informowanie rodziców o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej.
- Wypracowanie tradycji szkoły.
- Wspólna praca nad wyborem patrona szkoły.

NAUCZYCIELE

1. Cel: Rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli.
Zadanie:
- Organizowanie nauczycielom szkoleń sprzyjających nabywaniu umiejętności wychowawczych.
- Edukacja prawna nauczycieli w zakresie problemów młodzieży zagrożonej uzależnieniami.
- Pomoc nauczycieli młodzieży zagrożonej uzależnieniami.
- Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży oraz sposobów podejmowania wczesnej interwencji.
- Zespoły samokształceniowe.
- Udział w konferencjach przedmiotowych.
- Kursy kwalifikacyjne.
- Studia podyplomowe.

2. Cel: Zintegrowanie działań podejmowanych przez pracowników gimnazjum na rzecz uczniów.
Zadanie:
- Wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno- wychowawczych.
- Stosowanie szeroko pojętej indywidualizacji- dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb uczniów.
- Uwzględnienie pracy dydaktyczno- wychowawczej z uczniami.
- Współpraca z PPP, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Centrum Pomocy Rodzinie, sądem.
- Dokonywanie systematycznej oceny zachowania młodzieży (ankiety).
- Prezentacja twórczości i wytworów młodzieży.
- Uwrażliwienie na potrzeby innych.

PLAN PROFILAKTYCZNY

      Plan profilaktyki został stworzony z myślą o dwóch grupach uczniów.

      Pierwsza grupa to cała społeczność szkolna, w której profilaktykę prowadzić będą wszyscy nauczyciele w ramach swoich przedmiotów, jak również wychowawcy klas na godzinach wychowawczych.

      Druga grupa to grupa podwyższonego ryzyka, w której profilaktykę wprowadzać będzie pedagog szkolny, w momencie wystąpienia ryzyka, w ramach zajęć prowadzonych na lekcjach wychowawczych.

      W ramach profilaktyki w szkole prowadzone będę specjalistyczne programy profilaktyczne.

PLAN DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

Lp.

Cel operacyjny

Zadania do zrealizowania

Formy realizacji zadań

Osoba odpowiedzialna

Ewaluacja

1.

Uczeń zna własne prawa, potrafi je bronić

Poszerzenie wiedzy uczniów na temat własnych praw iobowiązków

Zaznajomienie uczniów z Prawami i Obowiązkami Ucznia, elementami Statutu

Wychowawcy klas

Rozmowa z uczniami

Wprowadzenie fragmentów ważnych dokumentów opisujących prawa człowieka

Praca z tekstem przewodnim (Konstytucja RP, Prawa Człowieka, Prawa Dziecka, itp.)

Nauczyciele historii, WOS- u, wychowawcy klas

Sprawdzenie wiedzy

2.

Uczeń potrafi skutecznie odmawiać (asertywność)

Promowanie postaw asertywnych w stosunkach międzyludzkich

Prowadzenie zajęć na godzinie wychowawczej

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

Ankieta

Wyrabianie nawyku poszukiwania kompromisu w sytuacjach “gorących tematów” (kształcenie postaw asertywnych)

Zajęcia na lekcjach wychowawczych, drama, burza mózgów, dyskusje

Wychowawcy klas, nauczyciele języka polskiego, pedagog szkolny

Rozmowy z uczniami

3.

Uczeń potrafi współdziałać w zespole

Organizowanie imprez szkolnych, zajęć sportowych, wycieczek międzyklasowych

Wycieczki, konkursy, imprezy

Wychowawcy klas, nauczyciele, wf- u, organizatorzy wycieczek, Szkolna Rada Uczniowska

Rozmowy z uczniami, wyłonienie laureatów

Przygotowanie przez uczniów materiałów pomocniczych do lekcji

Tworzenie materiałów wg pomysłów uczniów

Wychowawcy klas, nauczyciel sztuki, nauczyciel świetlicy szkolnej

Prezentacja działa końcowego

Popularyzowanie i wspieranie pomocy koleżeńskiej

Tworzenie systemu pomocy koleżeńskiej

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

Sprawdzenie wyników uczniów

4.

Uczeń potrafi realizować własne pomysły i być samodzielnym

Przygotowanie uroczystości klasowych i szkolnych

Tworzenie uroczystości wg pomysłów uczniów

Wychowawcy klas, organizatorzy uroczystości, nauczyciel sztuki, nauczyciel świetlicy szkolnej

Prezentacja dzieła końcowego

Pełnienie funkcji w samorządzie klasowym lub szkolnym

Pełnienie funkcji

Wychowawcy klas, opiekun Samorządu Uczniowskiego

Rozmowy z uczniami

5.

Uczeń potrafi efektywnie komunikować się, podejmować decyzje, radzić sobie ze stresem

Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, komunikacji (sztuka negocjacji i prowadzenia rozmów)

Lekcje wychowawcze, lekcje językowe

Wychowawcy klas, nauczyciele języków (polskiego i obcych)

Rozmowy z uczniami

Planowanie przyszłości dotyczącej dalszego kształcenia, wyboru zawodu

Lekcje wychowawcze- charakterystyka zawodów

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

Sondaże

Stosowanie ćwiczeń ułatwiających radzenie sobie ze stresem

Zajęcia w zespołach

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

Ankiety

6.

Uczeń pogłębia i wzmacnia naturalne systemy wsparcia: koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie i uczciwość

Przedstawienie pozytywnych i negatywnych postaci

Charakterystyka postaci- lekcje wychowawcze, przedmiotowe

Wychowawcy klas, nauczyciele: języka polskiego, historii

Rozmowy z uczniami

Stosowanie wartości moralnych zgodnie z obowiązującymi prawami i tradycją

Lekcje wychowawcze, przedmiotowe

Wychowawcy klas, nauczyciele: religii, historii, WOS- u

Rozmowy z uczniami

7.

Uczeń prowadzi zdrowy i higieniczny styl życia

Wzbogacenie wiedzy na tematy związane z higieną pracy i nauki, higieną psychiczną i osobistą

Lekcje wychowawcze, przedmiotowe

Wychowawcy klas, nauczyciele: techniki, biologii, przygotowania do życia w rodzinie, wf- u

Ankiety, rozmowy z uczniami

Promowanie aktywnych form wypoczynku

Wycieczki, sport

Nauczyciele wf- u

Rozmowy z uczniami

PLAN DLA GRUPY PODWYŻSZONEGO RYZYKA

Lp.

Cel operacyjny

Zadania do zrealizowania

Formy realizacji zadań

Osoba odpowiedzialna

Ewaluacja

1.

Uczeń potrafi podejmować racjonalne decyzje związane z zażywaniem alkoholu i środków odurzających

Wprowadzenie zasad obowiązujących w szkole dotyczących zażywania alkoholu, narkotyków, nikotyny

Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły, WSO, itp.

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

Ankiety, tabele obserwacji zachowań ucznia

Poszerzanie wiedzy o środkach psychoaktywnych przy pomocy mediów (TV, radio, Internet, prasa, itp.)

Podanie ciekawych pozycji, programów, stron w Internecie, itp.

Wychowawca klasy, pedagog szkolny, nauczyciel informatyki

Rozmowy z uczniami

2.

Uczeń posiada umiejętności interpersonalne: chronienie siebie w sytuacji nacisku grupowego, empatia, budowanie udanych relacji z ludźmi

Uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych, np. umiejętność radzenia sobie ze stresem, nawiązywania i podtrzymywania dobrych kontaktów z ludźmi, odpieranie presji otoczenia i grupy rówieśniczej

Zajęcia warsztatowe, lekcje wychowawcze

Pedagog szkolny, wychowawcy klas

Ankieta ankieta, rozmowy z uczniami

3.

Uczeń potrafi rozwiązywać problemy

Motywowanie do podejmowania osobistych wyborów i postanowień przez ucznia

Zajęcia warsztatowe

Pedagog szkolny, wychowawcy klas

Rozmowy z uczniami

4.

Uczeń potrafi radzić sobie z trudnościami wieku młodzieńczego

Wprowadzenie fragmentów Programu Wychowania Zdrowotnego podczas godzin wychowawczych

Zajecia warsztatowe

Wychowawcy klas, nauczyciele biologii

Rozmowy z uczniami

Stworzenie systemu wsparcia dla młodzieży poprzez zintegrowanie szkolnej społeczności

Zajęcia w zespołach

Pedagog szkolny

Rozmowy z uczniami po zakończonych zajęciach

ZAŁĄCZNIK DO SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Procedury postępowania z uczniem, który:
I) Jest agresywny.
II) Nie szanuje mienia szkoły lub jest przyłapany na kradzieży.
III) Zostaje przyłapany na paleniu papierosów.
IV) Jest pod wpływem alkoholu.
V) Jest odurzony narkotykami.
VI) Nie posiada kultury słowa.

ad. I) Jest agresywny wobec kolegów i pracowników szkoły

W przypadku, kiedy uczeń stosuje przemoc fizyczną (kopie, popycha, pluje, szarpie, itp.), psychiczną (poniża, przezywa, wyśmiewa się z kogoś), wobec swoich kolegów, lub pracowników nauczyciel powinien:
1) poinformować o zaistniałym fakcie wychowawcę, w przypadku przemocy fizycznej poinformować dyrektora szkoły,
2) dokonać wpisu o zaistniałym zdarzeniu w zeszycie uwag,
3) wezwać rodzica, który dokona podpisu pod powyższą uwagą,
4) uczeń powinien zostać skierowany do pedagoga szkolnego na rozmowę.

ad. II) Nie szanuje mienia szkoły lub zostaje przyłapany na kradzieży
W momencie, kiedy uczeń niszczy mienie szkoły lub zostaje przyłapany na kradzieży, informacja o powyższym fakcie zostaje natychmiast zgłoszona do wychowawcy i dyrektora szkoły. Cała sytuacja opisana powinna być w zeszycie uwag, podpisana przez rodziców bądź opiekunów prawnych.
ad. III) Uczeń został przyłapany na paleniu papierosów
W przypadku przyłapania ucznia na paleniu papierosów należy:
1) poinformować wychowawcę,
2) wpisać informację w zeszycie uwag,
3) wychowawca zobowiązany jest poinformować o zdarzeniu rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, otrzymać podpis pod informacją,
4) uczeń zostaje skierowany na terapię z pedagogiem szkolnym,
5) za swoje przewinienie uczeń zostaje zawieszony na miesiąc w swoich przywilejach.

ad. IV) W przypadku picia alkoholu
W przypadku przyłapania ucznia będącego pod wpływem alkoholu należy:
1) natychmiast poinformować wychowawcę i dyrektora szkoły,
2) opisać całe zdarzenie w zeszycie uwag,
3) wezwać rodziców w celu odebrania ze szkoły swojego dziecka, w momencie kiedy nie można się skontaktować z rodziną ucznia należy wezwać policję. Przy odbiorze dziecka opiekunowie muszą koniecznie dokonać podpisu pod uwagą w zeszycie uwag. W żadnym wypadku nauczyciel nie może dopuścić, aby uczeń pod wpływem alkoholu sam opuścił szkołę,
4) na drugi dzień należy skierować ucznia na rozmowę z pedagogiem szkolnym,
5) uczeń powinien otrzymać zadanie, przygotowanie referatu, podczas godziny wychowawczej w swojej klasie na temat szkodliwości nadużywania alkoholu,
6) uczeń zostaje zawieszony w swoich przywilejach na trzy miesiące,
7) przez miesiąc po swojej ostatniej lekcji ma obowiązek pozostać w klasie i poukładać wszystkie krzesełka na stoliki.

ad. V) W przypadku odurzenia narkotykami
Uczeń, u którego stwierdzimy używanie narkotyków, powinien natychmiast zostać zaprowadzony do pielęgniarki szkolnej w celu stwierdzenia, czy jego życie nie jest zagrożone. Następnie należy ucznia zaprowadzić do dyrektora szkoły, który wezwie policję i rodziców, lub prawnych opiekunów ucznia. Koniecznie należy pamiętać o podpisie rodziców lub prawnych opiekunów pod uwaga opisującą całe wydarzenia. Należy na drugi dzień skierować ucznia do pedagoga szkolnego, który po rozmowie z uczniem powinien porozmawiać z rodzicami na temat ich dziecka, w razie potrzeby udzielić rodzicom pomocy, skierować do miejsc, gdzie taką pomoc mogą otrzymać. Uczeń zostaje natychmiast na pół roku zwieszony w swoich przywilejach, ma za zadanie przygotować godzinę wychowawczą na temat szkodliwości narkotyków.

ad. VI) Nie posiada kultury słowa
Uczeń, który mimo upomnień nauczyciela odnosi się wulgarnie do innych:
1) otrzymuje uwagę do zeszytu uwag,
2) uwaga powinna zostać podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego,
3) za każda wpisana uwagę uczeń na tydzień zostaje zwieszony w swoich przywilejach.

ad. VII) Każdy wychowawca zobowiązany jest zapoznać uczniów i ich rodziców z istniejącymi procedurami dyscyplinującymi pracę w szkole.