Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl


PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

MISJA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KAŃCZUDZE

   Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kańczudze, poprzez zorganizowane działania dydaktyczno- wychowawcze, zapewnia uczniom zdobywanie rzetelnej wiedzy, umożliwiającej kontynuowanie nauki, wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia oraz przygotowuje go do aktywnego udziału w życiu społecznym. nasze gimnazjum jest szkołą bezpieczną i otwartą na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Swoją misję realizuje w oparciu o ścisłą współpracę wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

WSTĘP

   Program wychowawczy powstał przy zaangażowaniu zespołu wychowawczego, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i rodziców.
   Program ten uwzględnia wyniki licznych ankiet, rozmów i diagnoz, na podstawie których stwierdzono, iż rodzice oczekują od szkoły kształtowania samodzielności, rozwijania aktywności społecznej, tworzenia przyjaznej dla uczniów atmosfery, motywowania uczniów do pracy.
   Program ten powstał jako „kontrakt społeczny” wszystkich, zaangażowanych w problematykę wychowawczą, podmiotów gimnazjum, którym nie jest obojętny los i przyszłość uczniów. Jego wdrożenie dostarczy przejrzystych i jasnych informacji na temat zasad wzajemnych relacji wychowawczych oraz metod postępowania.
   Rada Pedagogiczna będzie systematycznie ewaluować „jakość” przyjętych priorytetów, przebieg i realizację procesu wychowawczego, modyfikując go i doskonaląc.

I. CELE WYCHOWANIA

szkoła przygotowuje ucznia do:
- lepszego rozumienia świata i samego siebie,
- lepszego sterowania własnym życiem, aby stało się ono bogatsze, godne i wierne wartościom uniwersalnym,
- włączania się do życia społecznego,
- przeżywania poczucia wartości i ważności,
- ofiarności, czynienia czegoś pozytywnego „w świecie i dla świata”
- przekraczania granic własnego egoizmu,
- integracji ze światem oraz wspólnotą regionalną,
- wyboru dalszej drogi kształcenia

szkoła wspomaga :
- rozwój ucznia i dorastanie do nowych zadań,

szkoła wdraża do:
- samokształcenia i samowychowania,
- działań zorganizowanych, ofiarnych, twórczych, odpowiedzialnych.

szkoła wspiera:
- działania rodziny w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.

II. ZADANIA GIMNAZJUM - TREŚCI WYCHOWAWCZE I WARTOŚCI REALIZOWANE PRZEZ WSZYSTKICH NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I PEDAGOGA SZKOLNEGO.

I. Aktywność poznawcza uczniów:
1. Zapewnienie uczniowi warunków programowego i organizacyjnego współuczestnictwa w procesie edukacji.
2. Stosowanie metod aktywizujących, czyli angażujących aktywność i samodzielność uczniów, opartych na pozytywnej motywacji do podejmowania zadań szkolnych.
3. Stosowanie metod zapewniających osiąganie przez uczniów sukcesów i wartościowych doświadczeń.
4. Stosowanie pracy w grupach w celu pobudzania aktywności uczniów; rozwijanie motywacji do dyskutowania nad pomysłami, opiniami; słuchanie i uwzględnianie opinii innych uczniów; budzenie chęci pomocy; rozwijanie myślenia krytycznego.
5. Zdobywanie umiejętności dyskusji będącej podstawą demokratycznego życia.
6. Poznawanie cech osobowości dojrzałej i niedojrzałej.
7. Określenie natury i zakresu wolności jednostki.
8. Uświadomienie, na czym polega odpowiedzialność za siebie i innych.
9. Poznanie warunków związanych z zachowaniem zdrowia.
10. Zaspokajanie potrzeb psychologicznych.
11. Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i społecznych.
12. Profilaktyka urazów i chorób.
13. Postępowanie w przypadku chorób i urazów.
14. Doświadczenia sprzyjające rozwojowi umiejętności korzystania z zasobów umysłowych:
- wyraźnego formułowania myśli,
- rozumienia tego, co przekazują inni,
- zajmowania się związkami ilościowymi (analiza, synteza, wnioskowanie, abstrahowanie)
- posługiwania się skutecznymi metodami działania,
- poznawania procedur demokratycznych.
15. Rozumienie użyteczności poszczególnych zajęć, znajomość różnorodnych treści jako:
- motywacja do nauki,
- podnoszenie skuteczności kształcenia,
- przyjęcie określonego kierunku moralnego, budzenie wrażliwości moralnej, wspomaganie uczniów w samodzielności osądów i działań moralnych oraz umiejętności łączenia wymiaru indywidualnego i społecznego w dziedzinie moralnej.

II. Aktywność społeczna uczniów:
1. Inicjowanie i podejmowanie zadań o wadze społecznej i obywatelskiej.
2. Współpraca z innymi w realizacji zadań wykraczających poza osobisty interes.
3. Inicjowanie wykorzystania różnorodnych czynności społecznych, wchodzenia w różne społeczne role (kierowanie, reprezentowanie, pomaganie) połączone z sukcesem .
4. Poddawanie uczniów społecznemu ocenianiu (pozytywnemu i negatywnemu).
5. Doświadczanie odpowiedzialności.
6. Przejawianie postawy patriotycznej poprzez poznawanie i tworzenie tradycji szkoły, kultywowanie tradycji regionu i kraju .
7. Wdrażanie do aktywnego zainteresowania się innymi ludźmi, sprawami ważnymi, wartymi podjęcia i realizacji.
8. Propagowanie wartości rodzinnych powiązanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej.
9. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej.
10. Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego.
11. Kształtowanie szacunku do własnego państwa .
12. Kształtowanie szacunku do swojej szkoły.

III. Aktywność samowychowawcza uczniów
1. Zapewnienie uczniom doświadczenia.
2. Kształtowanie umiejętności analizy ludzkiego zachowania z uwzględnieniem warunków, motywacji, celów.
3. Wdrażanie do samopoznania i krytycznej samooceny (oceny własnych słabych i silnych stron) ; konfrontacja z ocenami innych ludzi.
4. Doświadczenie samosterowania:
- wytyczanie sobie zadań,
- planowanie realizacji wytyczonych zadań,
- ocena własnych wysiłków
- ocena rezultatów własnego działania.
5. Doświadczenie radzenia sobie efektywnie z różnymi trudnościami (zaprogramowanie na sukces).
6. Doświadczenie budowania pozytywnego obrazu siebie, jako nade wszystko rezultat wytrwałej pracy nad sobą.
7. Doświadczenie wyrabiania nawyków dobrych i pożytecznych.
8. Eliminowanie złych cech osobowych.
9. Doświadczenie posługiwania się skutecznymi metodami działania.
10. Ciągłe doskonalenie umiejętności formułowania celów życiowych oraz planowania własnego rozwoju.
11. Kształtowanie zdolności do samooceny, samodyscypliny, samokontroli.

IV. Perspektywiczny stosunek do życia czyli kształtowanie indywidualnych perspektyw życiowych
1. Zachęcanie do wewnętrznego „zaprogramowania na sukces”.
2. Doświadczenie przeżywania wizji swojej własnej rodziny pracy zawodowej, nauki, czyli wizji swego przyszłego życia.
3. Doświadczenie planowania dnia codziennego i planowania realizacji zadań.
4. Dojrzałość do samokształcenia czyli: minimum wiedzy podstawowej jako punkt wyjścia do poszukiwania nowej wiedzy, wzbogacenia zainteresowań, dla integrowania wiedzy.
5. Przygotowanie do przedsiębiorczości.

V. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
1. Zapoznanie z prawami i powinnościami obywatelskimi oraz wynikającymi z nich postawami.
2. Zapoznanie z Konstytucją, Deklaracją Praw Człowieka, Deklaracją Praw Dziecka, Kartą Praw Rodziny.
3. Poznawanie dziejów własnego narodu i państwa.
4. Poznawanie i poszanowanie symboli narodowych, państwowych, religijnych i szkolnych.
5. Tolerancja i szacunek dla mniejszości narodowych, dla odmiennych przekonań religijnych i światopoglądowych.
6. Aktywne przeciwdziałanie złu, patologiom społecznym.
7. Przekazywanie rzetelnej wiedzy o otaczającym świecie, społeczeństwie, kulturze w celu zapobiegania konfliktom.
8. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień i talentów.
9. Kształtowanie cech charakteru: pracowitość, punktualność, odpowiedzialność, czystość, porządek, sprawność organizacyjna, wytrwałość, umiejętność pokonywania trudności, skłonność do ryzyka, do wzniosłych poczynań i dużych dokonań.
10. Wdrażanie do ustawicznego uczenia się, samodoskonalenia, korzystania z dóbr kultury, wartości zdrowotnych przyrody, ze sportu i rekreacji.
11. Kształtowanie wrażliwości społecznej.

III. SYSTEM MOTYWACYJNY W WYCHOWANIU

1. Uczniowie, którzy wyróżniają się w nauce, zachowaniu i pracy społecznej oraz ci, którzy reprezentują szkołę na zewnątrz, mogą być:
- wyróżnieni wobec klasy przez nauczyciela, wychowawcę,
- wyróżnieni wobec całej społeczności uczniowskiej przez dyrekcję szkoły,
- wyróżnieni listem pochwalnym do rodziców,
- wyróżnieni nagrodami rzeczowymi,
- proponowani do podniesienia oceny ze sprawowania za wyjątkowe osiągnięcia,
2. Zachowanie przynoszące wstyd i uszczerbek dla dobrego imienia jednostki i całej szkoły, a w szczególności:
- zaniedbanie w nauce, nieobecności na lekcjach,
- naganne zachowanie na terenie i poza szkołą,
- niszczenie mienia szkoły,
- uleganie nałogom.
3. Uczeń będzie karany:
- upomnieniem wychowawcy klasy,
- pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,
- upomnieniem lub naganą dyrekcji szkoły
- ustnym lub pisemnym zawiadomieniem rodziców,
- obniżeniem oceny z zachowania,
- przeniesieniem do równoległej klasy,
- zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz, do korzystania z niektórych form opieki socjalnej.

IV. WYKAZ FORM POMOCY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW, KTÓRZY ZNALEŹLI SIĘ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

1. Rozpoznawanie warunków życia i nauki oraz spędzania wolnego czasu uczniów poprzez:
- indywidualne rozmowy z uczniami
- spotkania i konsultacje z rodzicami
- wywiady środowiskowe
- rozmowy z kuratorami sądowymi
- współpraca z Policją.
2. Przeprowadzanie spotkań wychowawczych dla uczniów i rodziców:
- pogadanki na lekcjach wychowawczych /fachowa literatura ,film, programy profilaktyki uzależnień.
- rozwiązywanie sytuacji problemowych przez uczniów różnymi metodami na godzinach do dyspozycji wychowawcy
- pedagogizacja rodziców
3. Udzielanie pomocy wychowawczej uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym ich rodzicom:
- współpraca z pedagogiem,
- współpraca z wychowawcami klas , nauczycielami przedmiotowymi i innymi pedagogicznymi pracownikami szkoły (bibliotekarz, higienistka szkolna),
- udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów powstałych na tle niepowodzeń szkolnych, konfliktów rodzinnych , trudności w kontaktach rówieśniczych,
- organizowanie różnych form zajęć poznawczych,
- realizowanie zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej organizowanie opieki i pomocy socjalnej (obiady, odzież, zapomogi),
- współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających opieki i pomocy wychowawczej,
- dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
- kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,
- przestrzeganie "Konwencji Praw Dziecka",
- przestrzeganie Statutu Szkoły,

V. SAMORZĄDNOŚĆ W GIMNAZJUM NR 1

   Jedną z podstawowych metod wychowawczych jest samorządność uczniowska.
   Sprzyja ona rozwijaniu podmiotowości ucznia w procesie dydaktyczno – wychowawczym, kształtowaniu postaw obywatelskich, służy przygotowaniu dorastającej młodzieży do udziału w różnych formach organizacji i zarządzania w naszym państwie.
   Najszerszą płaszczyzną samorządowej odpowiedzialności młodzieży jest Samorząd Uczniowski. Członkami samorządu są wszyscy uczniowie, którzy wybierają z spośród siebie zarząd samorządu.
Podstawą działalności samorządów uczniowskich są regulaminy szkolne zgodne ze statutem i zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi szkoły, opracowane przez uczniów nauczycieli i rodziców.    Szkolna działalność samorządowa odpowiada na potrzeby i zainteresowania uczniów oraz podejmuje obowiązki i zadania wynikające z potrzeb ogólnoszkolnych.

Do podstawowych celów i zadań Samorządu Uczniowskiego należą:

Cele:
1. Uczestnictwo uczniów w realizacji celów wychowawczych szkoły oraz w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się.
3. Przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
4. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
5. Stwarzanie warunków do aktywności społecznej i samokontroli, samodyscypliny.

Zadania:
1. Przygotowania społeczności uczniowskiej da jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych zawartych w kodeksie ucznia.
2. Spełnianie wobec władz szkolnych rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki, udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży w trudnej sytuacji materialnej.
4. Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno- krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, inspirowanie do udziału w pracy społecznej i użytecznej.
6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
7. Rozstrzyganie sporów między uczniami a nauczycielami.
8. Poręczanie za uczniów słabych, mających kłopoty.
9. Dbanie o dobre imię i honor szkoły.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

   Nasza szkoła jest wspólnotą, w której obowiązuje jednakowe prawo dla wszystkich uczniów. Uprzejmość, tolerancja , poszanowanie godności własnej to cechy klimatu naszego gimnazjum, który sprzyja osiąganiu sukcesów na miarę indywidualnych możliwości każdego ucznia.

Uczeń gimnazjum ma prawo:
1. Rozwijać się fizycznie zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i uzdolnieniami.
2. Nabywać sprawności intelektualne.
3. Rozwijać się duchowo z zachowaniem zasad tolerancji, religijności i człowieczeństwa.
4. Uczyć się kierowania emocjami i rozwijać strefę uczuć.
5. Poznać zakres wymagań oraz uzyskać informacje na temat metod nauczania.
6. Posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania.
7. Dostosowania procesu kształcenia do jego potrzeb, możliwości i talentu.
8. Korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności zawartych w regulaminie oceniania i promowania.
9. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.
10. Wsparcia, pomocy i zrozumienia przypadku trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
11. Opieki i poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego.
12. Tygodniowego rozkładu lekcji zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
13. Poszanowania swej godności, rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
14. Swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają dobra osobistego osób trzecich.
15. Korzystania z pomocy materialnej doraźnej, rzeczowej lub stypendialnej, (jeżeli taka forma pomocy istnieje w Szkole) zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy.
16. Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym, nietykalności osobistej.
17. Zdrowych, bezpiecznych warunków pobytu w szkole, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
18. Korzystania ze środków dydaktycznych, pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem w myśl obowiązujących regulaminów (klaso pracowni, stołówki szkolnej, biblioteki, sali gimnastycznej).
19. Współdecydowanie w sprawach:
- programu wychowawczego, planów pracy wychowawcy,
- kół zainteresowań i form rozrywki uczniowskiej,
- powołania samorządów klasowych,
- Rady Samorządu Uczniowskiego.
20. Reprezentowanie Szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
21. Wnioskować o indywidualny tok nauki.

Uczeń gimnazjum ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień i wytycznych zawartych w dokumentach szkolnych tj.: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Szkolny System Oceniania , Regulaminy (Samorządu uczniowskiego, Pomieszczeń Szkolnych).
2. Systematycznego uczestniczenia w zajęciach wychowawczych, przygotowywania się do zajęć.
3. Aktywnego udziału w życiu klasy, Szkoły , godnie ją reprezentować, nie plamić jej imienia.
4. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek.
5. Przestrzegać zasad kultury współżycia, szanować młodszych i starszych, okazując im pomoc i zrozumienie.
6. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny, dbać o strój, zmieniać obuwie przy wejściu do Szkoły.
7. Dbać o honor i tradycje Szkoły, szanować cudza i prywatna własność.
8. Naprawiać wyrządzone szkody materialne.
9. Wystrzegać się szkodliwych nałogów, wulgarnych słów, przemocy i brutalności.
10. Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, Rady Pedagogicznej i ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.
11. Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Szkoły.
12. Przestrzegać zasad ruchu drogowego w drodze do Szkoły, dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów, zachowywać się kulturalnie.
13. Nie przebywać poza domem w późnych godzinach wieczornych (po godz.21.00).
14. Nie uczestniczyć w imprezach kulturalnych przeznaczonych dla dorosłych, organizowanych na terenie miasta i gminy w godz. nocnych (zabawy, dyskoteki, lokale).
15. Nie przeszkadzać innym w realizacji zajęć szkolnych, wychowawczych, przychodzić do szkoły zgodnie z harmonogramem zajęć, zachowywać się spokojnie i kulturalnie.
16. Przestrzegać zasad uczniowskiej i osobistej uczciwości.
17. Nie tolerować wszelkiej przemocy, agresji, używek na terenie szkoły i poza szkołą.
18. Okazywać honor i szacunek dla symboli narodowych i szkolnych, religijnych tj. godło państwa, patron szkoły.
19. Dbać o reprezentację własna, kolegów i szkoły.
20. W kontaktach społecznych zachowywać takt, kulturę, respektować społeczne akceptowane normy zachowania.
21. W szkole przestrzegany jest zakaz noszenia ubrań promujących substancje odurzające, rozprowadzanie i posiadanie używek tj.: papierosy, narkotyki, alkohol oraz przynależność do gangów, sekt.

VII. TWORZONE OBYCZAJE I ZWYCZAJE SZKOŁY

1. Wypracowanie ceremoniału szkoły.
2. Przygotowanie uczniów do przyjęcia imienia.
3. Wprowadzenie dla uczniów klas I miesięcznego okresu adaptacyjnego.
4. Otrzęsiny dla uczniów klas I.
5. Wypracowanie procedur funkcjonowania SU (np. wybory).
6. Opieka nad grobami nieznanych żołnierzy z I i II wojny światowej.
7. Wydawanie gazetki szkolnej.
8. Prowadzenie „Poczty walentynkowej”.
9. Szkolne kolędowanie.
10. Zorganizowanie akcji sadzenia drzewek przez uczniów klas I.
11. Kształtowanie postawy szacunku dla symboli chrześcijańskich, narodowych i szkolnych.
12. Organizowania imprez otwartych dla rodziców np. Dnia Matki.
13. Rywalizacja sportowa oddziałów klasowych w ramach Dnia Sportu.
14. Uczestnictwo w obchodach Dni Kańczugi.
15. Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych.

VIII. WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA SZKOŁY Z RODZICAMI

1. Uczestnictwo w życiu szkoły i klasy w wybranej dziedzinie wychowawczej, kulturalnej, porządkowej, gospodarczej.
2. Współpraca ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi.
3. Systematyczna współpraca z wychowawcą w poszukiwaniu skutecznych form i działań wychowawczych.
4. Dbałość o odpowiedni strój i wygląd dziecka.
5. Pomoc dzieciom w obowiązkach życia rodzinnego i domowego.
6. Współuczestnictwo w organizowaniu przez szkołę:
- wycieczek, imprez kulturalnych,
- działań gospodarczych,
- remontów bieżących,
- klubów uczniowskich,
- dożywiania,
- loterii, giełd.

IX. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z SAMORZĄDAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM


   Gimnazjum współpracuje z samorządem lokalnym: Radą Miasta, Rada Powiatu, Gminnym Ośrodkiem Kultury, z bibliotekami, Policją, Sadem dla nieletnich, Kościołem, zakładami pracy (Kamax, Marma, Bonus, Tartak), punktami usługowymi oraz innymi szkołami na terenia miasta i gminy.

Zasady współpracy z wymienionymi placówkami:
1. Włączanie się w organizację imprez kulturalno- oświatowych na terenie miasta (Dni Kańczugi).
2. Udział w akcjach charytatywnych.
3. Organizowanie wspólnego wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych.
4. Pozyskiwanie środków materialnych na pomoc dla biedniejszych (GOPS).
5. Udział w konkursach organizowanych przez wyżej wymienione jednostki.
6. Zapobieganie przestępczości przez współpracę z Policją.
7. Sięganie do korzeni chrześcijaństwa i polskiego dziedzictwa narodowego.
8. Troska o rozwój duchowy młodzieży.
9. Dbanie o bezpieczeństwo młodzieży na drogach i w szkole.
10. Rozwijanie wrażliwości na wartości estetyczne.
11. Kształcenie samodzielności i właściwej oceny moralnej.

X. WIZERUNEK ABSOLWENTA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KAŃCZUDZE

Absolwent (umie) zdobył kompetencje:
- adaptuje się do wymagań na wyższym poziomie kształcenia,
- eksponuje swoje dobre i mocne strony,
- wyraża własne opinie, broni swoich racji,
- zachowuje się asertywnie,
- reaguje na krytykę i sugestie,
- przestrzega zasady dobrych obyczajów i kultury,
- przestrzega zasady tolerancji,
- skutecznie komunikuje się,
- korzysta z różnych źródeł informacji (media),
- pracuje w grupie,
- jest przedsiębiorczy (czyli wykazuje inicjatywę, jest zdolny do podejmowania decyzji, jest odpowiedzialny ),
- dba o zdrowie, zna zasady zdrowego stylu życia,
- jest odpowiedzialny za środowisko, w którym żyje,
- jest otwarty na problemy i potrzeby innych,
- jest kreatywny w działaniu,
- jest operatywny, życzliwy, przygotowany do twórczego życia w społeczeństwie.