Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

w Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Kańczudze

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

(Dz. U. nr 156, poz.1046)

 

§ 21a.

1.      Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać

poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela

i obejmuje następujące działania:

·         wybranie tematu projektu edukacyjnego;

·         określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

·         wykonanie zaplanowanych działań;

·         publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum

w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

 

7. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym

uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

 

10. W przypadku, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum

w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”

 

 

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum

 

1. Projekty realizowane są przez uczniów gimnazjum w klasie trzeciej, przy czym udział

    ucznia w projekcie jest obowiązkowy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zwolnić ucznia

     z realizacji projektu edukacyjnego.

3. Projekt powinien zostać zrealizowany do końca maja danego roku szkolnego.

4. Szkoła zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie

    środków. Wsparcie oferowane przez szkołę polega na:

·         udostępnieniu pomieszczeń szkolnych, w tym pracowni komputerowej,

·         udostępnieniu księgozbioru biblioteki,

·         zapewnieniu dostępu do energii elektrycznej podczas realizacji i prezentacji projektu,

·         udostępnieniu ekranu, laptopa, projektora, sprzętu nagłaśniającego do prezentacji rezultatów projektu,

·         regularnych konsultacjach z nauczycielami opiekunami projektu edukacyjnego,

·         ustaleniu czasu i miejsca publicznej prezentacji rezultatów projektu,

·         organizacji warunków do publicznej prezentacji rezultatów projektu (sala, wyposażenie, itp.),

·         określeniu kryteriów oceny projektu.

5. Powołuje się zespół do realizacji projektów edukacyjnych w skład którego wchodzą:

·         koordynator projektów,

·         opiekunowie projektów,

·         wychowawcy klas III,

·         nauczyciele informatyki,

·         bibliotekarz szkolny.

6. Zadaniem członków zespołu jest wspieranie uczniów w realizacji projektu,

    czuwanie nad rytmiczną realizacją projektów i ich prezentacją oraz ocena efektów.

7. Koordynatorem realizacji projektów jest wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel.

    Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:

·         udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu,

·         koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów,

·         przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny,

·         nadzór nad dokumentacją i prezentacją projektów.

8. Do 30 listopada wychowawca informuje uczniów i rodziców klasy III o warunkach

    i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.

9. W terminie do końca września nauczyciele uczący w klasach III oraz pedagog szkolny

    przedstawiają koordynatorowi listę tematów projektów edukacyjnych na dany rok szkolny.

    Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów (załącznik nr 1).

10. Informacje na temat projektu edukacyjnego udostępnia się uczniom na stronie

       internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły.

 

11. Wychowawca klasy III monituje wybór tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia

      klasy, uwzględniając przy podziale zainteresowania oraz predyspozycje uczniów. 

      Liczba uczniów w grupie może wynosić od 3 do 6, przy czym ilość ta może ulec zmianie

      w zależności od tematu projektu, mogą to być również zespoły międzyoddziałowe -  

      decyduje o tym opiekun projektu.

12. Uczniowie dokonują wyboru określonego tematu do 10 grudnia, składając wspólną

      pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu, a także spisując

      kontrakt z opiekunem projektu.

13. W ciągu tygodnia opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami,

      udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.

14. Nauczyciel może być jednocześnie opiekunem 2 grup projektowych.

15. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez

      nie więcej niż 2 zespoły uczniowskie.

16. W przypadku gdy uczeń:

·         nie zdecyduje o wyborze tematu,

·         nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,

·         nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby)

    wychowawca włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania

    i zdolności ucznia.

17. Nad realizacją  projektów w zespole klasowym czuwa wychowawca klasy.    

      Do jego obowiązków należy:

·         poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

·         prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:

a) podział klasy na grupy,

b) wybór tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

c) monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

d) przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom i dyrekcji szkoły/

    koordynatorowi;

e) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

f) prowadzenie odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją

    przez ucznia projektu edukacyjnego.

18. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem

      uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

·         czas realizacji projektu,

·         formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

·         podział zadań w zespole i zasady współpracy,

·         kryteria oceny projektu,

·         sposób prezentacji i podsumowania projektu,

      wpisując je do karty realizacji projektu.

19. Podczas pracy nad projektem opiekun powinien na bieżąco monitorować prace

      zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.

20. Do zadań opiekuna projektu należy:

·         omówienie z uczniami scenariusza projektu;

·         przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami;

·         przygotowanie dokumentacji do sprawozdania z realizacji projektu, w skład której wchodzą:

- kontrakt (załącznik nr 2 ),

- karta projektu edukacyjnego (załącznik nr 3),

- karta oceny projektu (załącznik nr 4).

 

21. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy

       z opiekunem, do pomocy uczniom.

22. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona

       od tematyki realizowanego projektu.

23. Prezentacja projektu odbywa się w terminie wyznaczonym przez opiekuna

      w uzgodnieniu z uczestnikami projektu.

24. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście

      mogą uczestniczyć:

·         uczniowie danej klasy,

·         rodzice uczniów,

·         osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych,  

             a także inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną

             i potrzebną ze względu na charakter projektu.

25. Oceny projektu dokonuje opiekun, który przed jej dokonaniem może konsultować się

      z innymi nauczycielami.

26. Ocena projektu powinna uwzględniać:

·         kartę oceny projektu;

·         wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane

i powstały;

·         sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;

·         pracę zespołową i indywidualną ucznia;

·         samoocenę uczniów.

27. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu

      realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.

28. Ocena ma charakter punktowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie

      i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zrealizował projekt/ nie zrealizował projektu.

      Ocena jest podstawą do dokonania wpisu na świadectwie ukończenia gimnazjum

      i w innych dokumentach szkolnych.

29. Projekt uznaje się za zrealizowany, jeżeli uczeń uzyskał min. 60% punktów możliwych

      do zdobycia.

       

 

30. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu,

       dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów.

      Ocenę ustala wówczas na podstawie oceny punktowej opiekun projektu (jeśli jest

      jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu.

31. Podstawą do wpisania udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie

      ukończenia gimnazjum jest spełnienie przez niego minimalnych warunków, którymi

     powinny być między innymi:

·         czynny udział w pracy nad projektem;

·         wykonanie konkretnego wskazanego w harmonogramie zadania (znaczącego dla całości projektu);

·         doprowadzenie prac nad projektem do końca (nawet jeżeli efekt końcowy nie jest całkowicie zgodny z oczekiwaniami);

·         udział w publicznej prezentacji projektu.

32. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

 

 

 

 

Zał. nr 1

 

Lista tematów projektów edukacyjnych na rok szkolny ………….

 

 

L.P.

Temat projektu

Nazwisko i imię opiekuna projektu

Podpis

opiekuna projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 2

Kontrakt

zawarty w dniu …………….

między nauczycielem ………………………….......... a grupą projektową w składzie:

 

1.     ………………………………………………..

2.     ………………………………………………..

3.     ………………………………………………..

4.     ………………………………………………..

5.     ………………………………………………..

6.     ………………………………………………..

 

I.                   Temat projektu:  ………………………………………………..

II.                 Cele projektu:

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

 

III.              Efekt końcowy projektu:

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

IV.              Sposób prezentacji: ………………………………………………......

V.                Przewidywany okres realizacji projektu: ………………………………………………..

 

 

                                                                                                    1. …………………………………

                                                                                                     2. ………………………………...                                                                                                      3. …………………………………

               ……….…..…….........                                                         4. ………………………………...

                                                                                       

      podpis nauczyciela                                                                       podpisy uczniów                                    

Zał. nr 3

Karta projektu edukacyjnego

 

Temat projektu         ....................................…………………………………….

 

Imię i nazwisko nauczyciela ....................................………………….........

 

Członkowie grupy:

1.      ………………………………………………..

2.      ………………………………………………..

3.      ………………………………………………..

4.      ………………………………………………..

5.      ………………………………………………..

6.      ………………………………………………..

 

Cele projektu:

§  ………………………………………………..

§  ………………………………………………..

§  ………………………………………………..

§  ………………………………………………..

§  ………………………………………………..

 

 

Czas realizacji                   …………………………….......

 

 

Sposoby realizacji projektu       ....................................…………………………………….

                                                               ....................................…………………………………….

                                                               ....................................…………………………………….

 

 

Planowane efekty          ....................................…………………………………….

                                               ....................................…………………………………….

                                               ....................................…………………………………….

 

 

 

Sposób prezentacji        ....................................…………………………………….

                                               ....................................…………………………………….

Zał. nr 4

Karta oceny projektu

 

Kategoria oceny

Nazwisko i imię ucznia

Nazwisko  i imię ucznia

Nazwisko  i imię ucznia

Nazwisko i imię ucznia

Ocena efektu końcowego

Zawartość merytoryczna, treść

 

 

 

 

Zgodność z tematem projektu

 

 

 

 

Oryginalność

 

 

 

 

Stopień wykorzystania materiałów źródłowych

 

 

 

 

Estetyka i staranność

 

 

 

 

Trafność dowodów i badań

 

 

 

 

Wartość dydaktyczna i wychowawcza

 

 

 

 

Poprawność językowa

 

 

 

 

Słownictwo specjalistyczne

 

 

 

 

Efekt artystyczny

 

 

 

 

Technika prezentacji

 

 

 

 

Ocena wkładu ucznia

Zaangażowanie ucznia, pracowitość

 

 

 

 

Pomysłowość i innowacyjność

 

 

 

 

Umiejętność pracy w grupie

 

 

 

 

Udział w praktycznym wykonaniu, wielkość zadań

 

 

 

 

Stopień trudności zadań

 

 

 

 

Terminowość wykonania przydzielonych zadań

 

 

 

 

Poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań

 

 

 

 

Stopień zainteresowania odbiorców

 

 

 

 

Udział w prezentacji

 

 

 

 

Wynik procentowy

 

 

 

 

 

 

Podpis opiekuna projektu                .........................................

Podpisy uczestników projektu       ..........................................

                                                                 ..........................................

                                                                 ..........................................

                                                                 ..........................................

1. Ocena za wkład pracy uczniów ma charakter punktowy.

 

2. Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 40. Za każdy wskaźnik z karty oceny można przydzielić 0, 1 lub 2 punkty ( 0 – wskaźnik niezrealizowany, 1 – wskaźnik zrealizowany częściowo i 2 - wskaźnik zrealizowany całkowicie).

 

3. Oceny projektu dokonuje opiekun projektu.

 

5. Przy wystawianiu oceny komisja ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet, dyskusji.

 

6. Projekt uważa się za zrealizowany jeżeli uczeń uzyskał minimum 60 % punktów możliwych do zdobycia zgodnie z kryteriami opisanymi w załączniku nr 5.